Ogrodzenia

Poświadczenia dziedziczenia będą dokonywane przez notariusza

Na rozszerzenie uprawnień grupy zawodowej notariuszy zdecydowało się ministerstwo sprawiedliwości nowelizując ustawę Prawo o notariacie. Chodzi o dopisanie do ich kompetencji postępowania spadkowego, poprzez przyznanie: uprawnień do wydawania aktów poświadczenia dziedziczenia, prawa do wykonywania czynności związanych z otwarciem i ogłoszeniem testamentu oraz prawa do sporządzania zaświadczeń o powołaniu wykonawcy testamentu. Organem właściwym do prowadzenia postępowania, jest sąd właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (jeśli nie da się ustalić adresu w Polsce, decyduje adres, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część). Sądowe postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku wymaga przeprowadzenia rozprawy i z reguły trwa od jednego do dwóch, trzech miesięcy. Natomiast procedura uzyskania notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia jest szybsza. Nie wymaga składania sformalizowanego wniosku, a uczestnicy mogą wybrać dowolnie notariusza. Postępowanie o wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza rozpoczyna się od sporządzenia protokołu dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy. Następnie notariusz spisuje akt poświadczenia i rejestruje go w specjalnym systemie informatycznym, stworzonym dla prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia.

Previous article
Poszukiwanie lokalu na biuro
Next article
Skomplikowana zamiana nieruchomości
About the author