darmowa dostawa od 150 PLN

zwrot do 30 dni

wysyłka w 24h

darmowa dostawa od 150 PLN

zwrot do 30 dni

wysyłka w 24h

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.GRAVITYPOINT.PL

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej na rzecz Klientów przez Gravity Group – Stanisław Szołpiński z siedzibą w Białymstoku za pośrednictwem sklepu internetowego www.gravitypoint.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Gravity Group Stanisław Szołpiński z siedzibą w Białymstoku na rzecz Klientów usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

DEFINICJE

DNI ROBOCZE– dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

DOSTAWCA – podmiot, za pośrednictwem którego Sprzedawca dostarcza Klientowi Towar

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna; interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KONSUMENT – Klent będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową.

KONTO – Usługa Elektroniczna polegająca na zapewnieniu Klientowi, na podstawie indywidualnego Loginu oraz Hasła, dostępu do zbioru zasobów na Stronie Internetowej Sklepu, w którym gromadzone są m.in. dane podane przez Klienta podczas Rejestracji oraz informacje o zawartych przez niego, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, Umowach sprzedaży;

LOGIN – indywidualna nazwa wybrana przez Klienta podczas Rejestracji, która wraz z wybranym przez Klienta Hasłem zapewnia dostęp do Konta Klienta;

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;

PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca lub mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sklepem.

SKLEP – sklep internetowy Gravity Point dostępny pod adresem www.gravitypoint.pl prowadzony przez Sprzedawcę

SPRZEDAWCA – Stanisław Szołpiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gravity Group – Stanisław Szołpiński, ul. Świętojańska 13/3 lok.2, 15-082 Białystok, NIP 5422999023, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, REGON 384049164, 

UMOWA – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.gravitypoint.pl

USŁUGA ELEKTRONICZNA –bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub drogą mailową,

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu dostępnego pod adresem www.gravitypoint.pl oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę Usług elektronicznych.

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

dostęp do poczty elektronicznej,

przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://gravitypoint.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Wszystkie zapisy dotyczące Klienta znajdują bezpośrednie zastosowanie w stosunku do Konsumenta. Zapisy dotyczące Konsumenta nie znajdują zastosowania w stosunku do Klienta.

KONTO KLIENTA

Do korzystania z Konta konieczne jest dokonanie Rejestracji polegającej na wypełnieniu oraz przesłaniu przez Klienta drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę pod adresem www.gravitypoint.pl.

Rejestracja nie stanowi koniecznego warunku zawarcia żadnej z umów, jakie mogą być zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu, z wyjątkiem usługi Konta Klienta.

Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualny Login oraz Hasło do Konta.

Warunkiem koniecznym do korzystania z usługi Konta jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego warunków poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie utworzenia Konta. Od tej chwili strony łączy umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Konta.

NEWSLETTER

W celu aktywowania usługi Newsletter, należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej w odpowiedniej sekcji Sklepu lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia.

Warunkiem koniecznym do korzystania z usługi Newsletter jest:

zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego warunków,

posiadanie przez Klienta konta pocztowego e-mail.

Po aktywowaniu uslugi Newsletter, Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej, podany w odpowiedniej sekcji Sklepu lub formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia, potwierdzenie zapisania do usługi Newsletter. Od tej chwili strony łączy umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

USŁUGI NIEODPŁATNE

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów nieodpłatne Usługi Elektroniczne w postaci Konta Klienta oraz Newslettera.

Usługa Konta Klienta jest świadczona przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Aby móc skorzystać z Usług Elektronicznych, Klient powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

dostęp do poczty elektronicznej,

przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Klient może w każdym czasie zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta lub wypisania z Newslettera przez Sprzedawcę. Powyższe jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

Klient, który ma zastrzeżenia co do jakości świadczonych Usług Elektronicznych, może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje (w odpowiedniej sekcji Sklepu lub na adres e-mail: kontakt@gravitypoint.pl lub listownie bądź osobiście pod adresem GRAVITY POINT ul. Świętojańska 13/3 lok.2, 15-082 Białystok). Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty złożenia.

Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta lub zawieszenia świadczenia innych Usług Elektronicznych w razie zaistnienia któregokolwiek z następujących przypadków:

działanie przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów,

naruszenie przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,

gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta lub innych Usług Elektronicznych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi.

Przed zablokowaniem Konta Klienta lub zawieszeniem świadczenia innych Usług Elektronicznych Sprzedawca wezwie Klienta na adres mailowy podany podczas Rejestracji lub zapisywania się do usługi Newsletter, do niezwłocznego zaniechania dokonywania naruszeń, o których mowa w ust. 7, pod rygorem zablokowania dostępu do Konta Klienta lub zawieszenia świadczenia innych Usług Elektronicznych.

W przypadku bezskutecznego wezwania do zaniechania naruszeń, Sprzedawca zablokuje dostęp do Konta Klienta lub zawiesi świadczenie innych Usług Elektronicznych.

Sprzedawca niezwłocznie zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta lub zawieszeniu świadczenia innych Usług Elektronicznych.

Zablokowanie dostępu do Konta Klienta lub zawieszenie świadczenia innych Usług Elektronicznych z przyczyn wymienionych w ust. 7 trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta lub zawieszenia świadczenia innych Usług Elektronicznych.

OPINIE

Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji.

Dodając opinię jakiegokolwiek produktu za pomocą usługi publikowania ocen, Klient udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji o zasięgu światowym, na mocy której Sprzedawca może wykorzystać każdą opublikowaną przez Klienta opinię w celach marketingowych lub reklamowych, w tym, bez ograniczeń, w Sklepie internetowym, newsletterze, e-mailach oraz innych wiadomościach kierowanych do Klientów, a także w materiałach udostępnianych przez Sprzedawcę na portalach społecznościowych: Facebook, Instagram.

Opinie powinny zostać zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

Klient upoważnia Sprzedawcę do przeglądania i edytowanie opinii przed ich publikacją. Sprzedawca jest uprawniony do nie zamieszczenia opinii, które są niezgodne ze stanem faktycznym, sprzeczne z prawem, naruszają prawa osób trzecich lub Sklepu (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

Klient zwalnia Sprzedawcę z obowiązku zapłaty za wykorzystanie jego opinii w jakikolwiek sposób, w tym za prawa autorskie do tych opinii. Ponadto Klient zwalnia Sprzedawcę od jakichkolwiek roszczeń, żądań i zobowiązań wynikających z wykorzystania jego opinii w sposób opisany powyżej.

PROMOCJE

Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane w odpowiednich sekcjach Sklepu lub za pośrednictwem innych dostępnych kanałów informacyjnych.

O ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej, promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu.

Sklep może udostępniać Klientom kody rabatowe i kody promocyjne uprawniające do określonych lub nieokreślonych czasowo zniżek na wybrane Towary lub grupy Towarów.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania Zamówień.

Klient może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

W celu złożenia zamówienia, Kliet powinien podjąć wszystkie niżej wymienione czynności na Stronie internetowej Sklepu w niżej określonej chronologii:

skompletowanie zamówienia poprzez wybranie interesujących Klienta Towarów oraz użycie opcji „DODAJ DO KOSZYKA”,

wybranie sposobu dostawy, formy płatności oraz dokumentu potwierdzającego zakup Towaru,

użycie przycisku „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” – przed użyciem ww przycisku Klient zostanie poinformowany o łącznej wartości zamówienia, na którą składa się cena Towarów oraz koszty ich dostawy, jak też wszystkie ewentualne dodatkowe koszty, jakie Klient zobowiązany będzie ponieść w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży.

Po złożeniu zamówienia Klient może dokonać w nim zmian jedynie za zgodą Sprzedawcy.

Złożenie zamówienia jest możliwe także bez założenia Konta Klienta.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia.

W przypadku akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o zaakceptowaniu Zamówienia, z tą też chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, powinien dokonać płatności w kwocie wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

W wypadku niewywiązania się przez Konsumenta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 4, Sprzedawca wyznacza Konsumentowi dodatkowy 5-dniowy termin na dokonanie płatności i poinformuje o nim Konsumenta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. Prawo odstąpienia Sprzedawca może wykonać w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął dodatkowy 5-dniowy termin na dokonanie płatności.

Klient może śledzić status realizacji zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w wysłanej wiadomości e-mail, bądź też po zalogowaniu na swoje Konto w Sklepie.     

Realizacja wszystkich zamówień w Sklepie jest uzależniona od dostępności produktów. Sklep zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia, w szczególności w przypadku sytuacji, gdy:

1) produkt jest niedostępny lub nie znajduje się w magazynie;

2) podane przez Klienta informacje są niepoprawne lub nie można ich zweryfikować;

3) zamówienie zostało oznaczone przez nasz system zabezpieczeń jako zamówienie nietypowe lub możliwe oszustwo;

4) Klient działa w charakterze odsprzedawcy;

5) wystąpił błąd w cenie wyświetlanej w Sklepie;

6) nie jest mozliwe doręczenie zamówienia na podany przez Klienta adres;

7) występują wydarzenia losowe poza kontrolą Sklepu.

 SPOSÓB DOSTAWY

Klient ma możliwość wyboru jednej z następujących form dostawy:

wysyłka kurierska kurierem DPD;

paczkomaty inPost;

forma dostawy uzgodniona indywidualnie z Klientem.

Sklep może oferować usługę darmowej wysyłki – w takim wypadku każdorazowo Klient zostanie o tym poinformowany w odpowiedniej sekcji Sklepu.

Koszty Przesyłek realizowanych poza granice Polski zostają wyceniane indywidualnie.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o orientacyjnej liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia wraz z czasem dostawy. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku Klientów nie będących Konsumentami, czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał całkowitą płatność uwzględniającą cenę wszystkich nabytych od niego Towarów, kosztów wysyłki oraz ewentualnie innych kosztów, które Klient jest zobowiązany ponieść na jego rzecz w związku z zawartą Umową sprzedaży.

Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany podczas składania Zamówienia.

Sprzedawca informuje Klienta mailowo o nadaniu przesyłki w dniu przekazania jej Dostawcy.

Aby ułatwić Konsumentowi lub Sprzedawcy dochodzenie od Dostawcy ewentualnych roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki, prosimy, w miarę możliwości, o zbadanie stanu dostarczonej przesyłki. W razie stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych przesyłki, Konsument ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.

W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, jest on zobowiązany do zbadania stanu dostarczonej mu przesyłki przy jej dostarczeniu. W razie stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych przesyłki, Klient ma obowiązek żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu. Klient ponosi odpowiedzialność za szkodę, jaką poniesie Sprzedawca w związku z naruszeniem przez Klienta zobowiązania w tym zakresie. W przypadku nie zbadania stanu przesyłki przy jej dostarczeniu przez Klienta nie będącego Konsumentem, Klient ponosi wszelkie ryzyka związane z brakami ilościowymi lub jakościowymi przesyłki.

Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Dostawcy, przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę z przyczyn nie leżących po stronie Dostawcy, Sprzedawca skontaktuje się z Konsumentem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Konsumentem termin i koszt Dostawy.

W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, z przyczyn nie leżących po stronie Dostawcy, Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy koszty, jakie Sprzedawca poniósł w związku z tym zwrotem. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem nie będącym Konsumentem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

PŁATNOŚCI

 Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają kosztów dostawy oraz ewentualnych innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy sprzedaży.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a)przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b)przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności TPay.

c)za pobraniem

W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

Klient powinien dokonać całkowitej płatności kwot wynikających z zawartej Umowy sprzedaży (cena Towarów, koszty wysyłki, ewentualne dodatkowe koszty) w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży na rachunek bankowy Sprzedawcy podany przy zawarciu Umowy sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Sklep nie ponosi odpowiedzialność za skutki działania lub niemożliwości korzystania ze sklepu internetowego www.gravitypoint.pl.   

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w następstwie użycia lub niemożności użycia sklepu internetowego www.gravitypoint.pl, za niepoprawną pracę sprzętu i sieci internetowej, na którym użytkowany jest sklep internetowy, ani też za skutki wynikające ze zdarzeń losowych, awarii, działania siły wyższej.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za treści serwisów lub usług stron trzecich, łącza w serwisach lub w usługach stron trzecich, ani zmiany lub aktualizacje serwisów lub usług stron trzecich. Klient decyduje o sposobie korzystania z łączy lub serwisów stron trzecich i ponosi ryzyko z tym związane.

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

REKLAMACJE

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczania na rzecz Klienta Towarów wolnych od wad.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego).

W przypadku, gdy Towar ma wady, należy zgłosić ten fakt Sprzedawcy na (w odpowiedniej sekcji Sklepu lub na adres e-mail: kontakt@gravitypoint.pl lub listownie pod adresem GRAVITY POINT ul. Świętojańska 13/3 lok.2, 15-082 Białystok).

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji, określać żądanie Klienta oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Zgłoszenie powinno zawierać aktualne dane Klienta.

Sprzedawca ustosunkowuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

Sprzedawca informuje, że nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – KONSUMENT

Klient, będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta Towaru objętego treścią Umowy sprzedaży.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (na przykład pismo wysłane pocztą lub mailem na adres podany w Regulaminie). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Do zachowania terminu na odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu określonego w ust. 2.

W przypadku skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z możliwości odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.

Towar należy zwrócić Sprzedawcy na adres podany w Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

Klient zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty odesłania do Sprzedawcy). W przypadku, gdy zwracane przez Konsumenta Towary nie mogą być zwrócone w zwykłym trybie za pośrednictwem poczty, maksymalne koszty bezpośredniego zwrotu są uzależnione od wybranego przez Konsumenta sposobu zwrotu, w tym w przypadku korzystania z firm kurierskich i wynikają one z cenników usług oferowanych przez tego rodzaju firmy.

Postanowienia dotyczące prawa odstąpienia od umowy przysługujące konsumentowi, mają zastosowanie również do Klienta, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I COOKIES

Zasady ochrony danych osobowych są zamieszczone w Polityce prywatności pod adresem www.gravitypoint.pl.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

W wypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

W wypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta, a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

Sprzedawca może zmienić Regulamin w następujących przypadkach:

1)zmiana przepisów prawa – w zakresie wynikającym z tej zmiany,

2)zmiana polityki marketingowej Sprzedawcy – w zakresie wynikającym z tej zmiany,

3)zmiana przez Sprzedawcę oprogramowania – w zakresie wynikającym z tej zmiany,

O planowanej zmianie Regulaminu Klienci będą informowani z 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od dnia, w którym Klient został poinformowany o planowanych zmianach, chyba że Klient, który nie zgadza się na proponowane zmiany, zgłosi to Sprzedawcy (np. w formie wiadomości e-mail) w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o planowanych zmianach. W tym ostatnim przypadku zawarte na podstawie Regulaminu umowy o charakterze ciągłym rozwiązują się z upływem 14 dni od dnia poinformowania Klienta o planowanych zmianach. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Kupującego sprzecznie z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów nie dotyczą Konsumentów ani Kupujących będących osobami fizycznymi zawierającymi umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Koszyk

loader