Ogrodzenia

Skomplikowana zamiana nieruchomości

Niedawno można było czytać o mężczyźnie, który chciał zamienić działkę ze swoją krewną. Działki przylegały do siebie i obie strony wyrażały zgodę na procedurę zamiany. Sprawa dotyczyła nieruchomości na Podlasiu. Umowa zamiany zdefiniowana została w kodeksie cywilnym jako umowa, w której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Według prawa nie ma różnicy między zamianą a sprzedażą, ponieważ jest to przeniesienie praw do nieruchomości z jednej osoby na drugą. W przypadku nierównych wartości zamiennych gruntów, strony umowy powinny określić ewentualną dopłatę. Termin zapłaty i sposób jej dokonania powinny zostać umieszczone w akcie notarialnym. Przeniesienie prawa własności następuje z chwilą podpisania u notariusza aktu notarialnego. W związku z powyższym, nieruchomości nabyte przed 01.01.2007r. mogą podlegać ewentualnym zwolnieniom podatkowym wynikającym ze stosownych przepisów, natomiast w stosunku do nieruchomości nabytych po tej dacie zwolnienia takie już nie obowiązują. W związku z faktem, że każda ze stron transakcji uzyskuje przychód związany z jej zbyciem, musi oddzielnie rozliczyć się z należnego podatku. Obie strony obliczą także samodzielnie termin pięciu lat od końca roku nabycia lub wybudowania zamienianej nieruchomości.
W konsekwencji może się tak zdarzyć, że to mężczyzna chcący zamienić nieruchomość poniesie koszty związane z obciążeniami podatkowymi natomiast jego krewna zostanie z tych kosztów zwolniona bądź też odwrotnie.

Previous article
Poświadczenia dziedziczenia będą dokonywane przez notariusza
Next article
Urządzanie mieszkania z architektem
About the author